SmartEntry Complaints

Name Company Location Salary (LPA)
Sathish CTS Chennai 160000
Boopathy CTS Bangalore 180000
Raghul kumar KPIT Bangalore 160000
Krishna kumar Cross Domain Bangalore 168000
Mohan CTS Chennai 140000
Ram prabhu Cross Domain Bangalore 160000
Ramesh CTS Bangalore 180000
Suresh CTS Bangalore 168000
Selva muthu kumar Kotak Mahindra Bank Chennai 140000
Illiyas CTS Chennai 150000
Vinoth Elite Chennai 238028
Sudhakar CTS Chennai 170000
Saravanan Sutherland Chennai 180000
Meganathan Genx Lead Chennai 174000
Syed akbar R Sales arm Chennai 60000
Sateesh kumar Optisol Business Solution Chennai 300000
Vijayakumar Kripya groups Chennai 360000
Surrendhar Cross Domain Bangalore 180000
Thangavelu Precision Tech Server LTD Chennai 120000
Prabhu Stanson Rubber Pvt.ltd Chennai 160000